Αγόρασε τα προϊόντα μας και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

 

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την μέλετη ενεργειακής απόδοσης ταχύτατα και οικονομικά.

Ενεργειακή επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Η όλη διαδικασία έχει φτιαχτεί έτσι ώστε η ενεργειακή επιθεώρηση να είναι μια ουσιαστική επιθεώρηση αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας και να μην είναι μια τυπική και γραφειοκρατική διαδικασία.

Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές οι οποίοι έχουν σχετική άδεια από το ΥΠΕΚΑ και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών σύμφωνα με το ΠΔ 100/2010(ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010).

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου θα είναι υποχρεωτική από 9 Ιανουαρίου 2011 για κάθε πώληση ή μίσθωση κτιρίου ή μέρους αυτού.

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ) καθιερώνονται περιοδικές ενεργειακές επιθεωρήσεις λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού (η αρχική επιθεώρηση πρέπει να έχει διεξαχθεί εντός διαστήματος 4 ετών δηλαδή εώς 9.7.2014).

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, οι εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων/ εγκαταστάσεων θέρμανσης και οι εκθέσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε εδώ τον ιστιότοπο της εταιρίας μας που αφορά τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις.